Stanovy TJ SLAVIA Kroměříž z. s.

I. Základní ustanovení

1. TJ SLAVIA Kroměříž z.s. (dále jen TJ) je spolkem, samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob, které se v TJ sdružují prostřednictvím jednotlivých oddílů za účelem naplňování společných zájmů.

2. Sídlem TJ je Kotojedská 2590/6, 767 01 Kroměříž.

3. TJ rozvíjí svoji činnost na demokratických zásadách a v souladu s právními předpisy České republiky.

II. Účel a činnost TJ

4. Účelem a posláním TJ je především organizování sportovní a tělovýchovné činnosti svých členů.

5. Hlavní činnost TJ je zaměřena na naplňování svého účelu a poslání, a to prostřednictvím:

a. organizování sportovní činnosti v rámci zapojení členů do sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit a vytvářením podmínek pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na všech úrovních;

b. vytvářením široké a rozmanité nabídky aktivního využití volného času dětí a mládeže;

c. organizováním tělovýchovného, sportovního a kulturního vyžití dětí, mládeže a občanů;

d. vytvářením ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, jakož i prostřednictvím zdrojů, získaných formou finanční či materiální podpory z veřejných rozpočtů;

e. hájení zájmů svých členů a jednotlivých oddílů uvnitř i navenek, a to i ve formě spolupráce se státními orgány, orgány samosprávy, sportovními svazy i dalšími subjekty a jednotlivci;

f. budováním, provozováním a udržováním tělovýchovných, sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá;

g. zabezpečením výchovy, výuky dovedností a rozvojem sportovní výkonnosti svých členů.

6. Vedle hlavní činnosti může TJ vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za podmínky, že získané zdroje budou použity k podpoře hlavní činnosti, případně budou plynout z hospodářského využití majetku TJ.

7. TJ usiluje, aby byla veřejně prospěšnou organizací.

III. Členství v TJ

8. Členy TJ mohou být fyzické i právnické osoby.

9. TJ rozlišuje následující druhy členství:

a. řádné členství fyzických osob

i. členství zletilých osob – je vyhrazeno osobám od dovršení 18 let věku;

ii. členství nezletilých osob – je vyhrazeno osobám mladším 18 let věku;

b. řádné členství právnických osob;

c. čestné členství.

10. S členstvím zletilých a právnických osob jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Členy, kteří jsou právnickými osobami, zastupuje ve vztahu s TJ vždy statutární orgán nebo jím pověřená osoba; do orgánů TJ pak může být volen vždy pouze fyzická osoba člena statutárního orgánu. Nezletilí a čestní členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání nejvyššího orgánu TJ a na členské schůzi oddílu, pokud organizační řád oddílu neurčí jinak.

11. Řádné členství v TJ vzniká na základě svobodné vůle uchazeče o členství, a to schválením jeho přihlášky za člena TJ v příslušném orgánu TJ. Každý, kdo se uchází o členství v TJ, projevuje tím vůli být vázán stanovami TJ, respektovat rozhodnutí orgánů TJ a dodržovat společná pravidla a vnitřní předpisy TJ. O přijetí za člena rozhoduje:

a. u fyzických osob – výbor oddílu, do kterého se uchazeč o členství hlásí;

b. u právnických osob – Správní rada TJ.

12. Čestné členství uděluje Správní rada TJ z vlastního rozhodnutí ve výjimečných případech osobám, které se významně zasloužily o rozvoj TJ. Čestný člen může být zároveň řádným členem se všemi právy; v takovém případě není povinen platit členský příspěvek.

13. TJ vede seznam členů, a to dle jednotlivých druhů členství a dle příslušnosti k jednotlivým oddílům. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí dle podkladů dodaných jednotlivými oddíly Správní rada TJ.

14. Členství v TJ zaniká:

a. vystoupením na žádost člena;

b. rozhodnutím výboru příslušného oddílu o vyškrtnutí pro neplnění základních povinností, zejména v případě neuhrazení členského příspěvku v případě, a to ani v dodatečné lhůtě, stanovené výzvou k úhradě;

c. rozhodnutím Správní rady o vyloučení pro závažné provinění, neslučitelné s členstvím v TJ;

d. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby člena;

e. u člena-fyzické osoby zánikem oddílu, pokud člen oddílu není zároveň členem jiného oddílu nebo se jím nestane do 1 měsíce od data zániku oddílu;

f. zánikem TJ.

15. Proti vyškrtnutí nebo vyloučení se může člen písemně odvolat do 30 dnů od rozhodnutí ke Kontrolní komisi TJ.

IV. Práva a povinnosti členů TJ

16. Členové TJ mají zejména tato práva:

a. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného a společenského dění, jak v rámci svého oddílu, tak i v rámci TJ jako celku, a to za podmínek dle Stanov TJ, při respektování soutěžních řádů a předpisů pro účast v soutěžích jednotlivých sportovních svazů;

b. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst;

c. uplatňovat své vlastní názory, náměty a kritiku;

d. účastnit se jednání orgánů TJ, kde se jedná o jejich osobě;

e. účastnit se vytváření orgánů TJ navrhováním, případně volbou kandidátů do orgánů TJ,

f. být informováni o činnosti TJ a jejích orgánů, o stavu jejího hospodaření a vyjadřovat se k nim;

g. být voleni do orgánů oddílu a TJ po dosažení věku 18 let;

h. využívat sportoviště TJ v souladu s provozními řády.

17. Členové TJ mají zejména tyto povinnosti:

a. svou činností přispívat k rozvoji sportu a tělovýchovy, popularizovat jej mezi dětmi a mládeží a získávat nové členy ke sportovní činnosti v TJ;

b. podílet se na reprezentaci TJ a tuto plně podporovat;

c. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen;

d. dodržovat stanovy a další předpisy TJ, respektovat rozhodnutí a plnit usnesení orgánů TJ;

e. řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho činností v TJ;

f. šetřit, chránit a zvelebovat majetek TJ, jakož i usilovat o dobré jméno TJ;

g. dodržovat Antidopingovou chartu a předpisy související s bojem proti dopingu vyplývající z členství ČUS a v Českém olympijském výboru.

18. Pokud člen neplní některou ze svých povinností, příslušný orgán TJ nebo oddílu může rozhodnout o omezení jeho práv, adekvátně vzhledem k porušení dané povinnosti.

V. Organizační principy a členění TJ

19. Vnitřními organizačními jednotkami TJ jsou oddíly. Každý člen-fyzická osoba je zařazen do jednoho či více oddílů. Členské právnické osoby v TJ mají postavení obdobné oddílům.

20. Orgány TJ a oddílů jsou vždy usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů/delegátů těchto orgánů. To platí, pokud Stanovy dále nepřipouštějí jinou možnost. V odůvodněných případech mohou orgány jednat či hlasovat pomocí dálkových technických prostředků (videokonference, telefonicky, e-mailem apod.); u členských schůzí a shromáždění delegátů je toto možné jen v naprosto výjimečných případech.

21. Usnesení je orgánem přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných s hlasovacím právem v daném orgánu. Při hlasování pomocí dálkových technických prostředků je potřeba, aby pro usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů/delegátů orgánu.

22. Funkční období funkcionářů TJ i oddílů je čtyřleté. Oddíl může ve svém organizačním řádu určit jinou délku funkčního období.

23. Nejvyšší orgány TJ i oddílů mohou vydávat závazné organizační řády v souladu se Stanovami, kterými zpřesňují své vnitřní poměry. Organizační řády oddílů nabývají účinnosti po potvrzení Správní radou.

24. Oddíly nemají právní subjektivitu a nejsou schopny samostatného právního jednání. Oddíl je zpravidla charakterizován zaměřením na určitý druh sportu, sportovní odvětví či aktivitu.

25. O ustavení, rozpuštění oddílu rozhoduje shromáždění delegátů TJ.

26. Oddíly jsou povinny řídit se usneseními orgánů TJ. Ve svých vnitřních záležitostech jsou samosprávné, orgány TJ nezasahují bezdůvodně do záležitostí oddílů.

27. Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, přičemž:

a. udržuje tělovýchovné a sportovní zařízení, které ke své činnosti využívá a s péčí řádného hospodáře se stará o majetek oddílu;

b. vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost svých členů;

c. organizuje tréninky, soutěže a jinou sportovní činnost;

d. vykonává další činnosti, které může na základě žádosti výboru oddílu vymezit SD TJ.

28. Oddíly dbají na plnění práv a povinností svých členů. Oddíly bez zbytečného odkladu hlásí přijmutí nových členů či zánik členství dosavadních členů Správní radě. Správní rada je povinna oddílu na požádání bezodkladně poskytnout seznam jeho členů.

VI. Orgány oddílů

29. Orgány oddílů jsou:

a. členská schůze oddílu;

b. výbor oddílu.

30. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu – tvoří ji všichni zletilí členové oddílu, případně další členové, o jejichž mandátu s hlasem rozhodujícím rozhodne členská schůze oddílu.

31. Členskou schůzi svolává nejméně 1 x ročně výbor oddílu. Nesejde-li se členská schůze oddílu ani opakovaně (napodruhé) v usnášeníschopném stavu, koná se do 30 minut mimořádná členská schůze s přítomnými účastníky.

32. Pokud výbor oddílu přestane fungovat nebo nejedná v souladu s těmito Stanovami, může členskou schůzi oddílu svolat Správní rada TJ.

33. Členská schůze oddílu je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům TJ. Členská schůze má výhradní pravomoc:

a. rozhodnout o:

i. názvu a symbolice oddílu;

ii. přijetí a změnách organizačního řádu oddílu;

iii. vystoupení oddílu z TJ;

b. určit počet členů výboru oddílu;

c. volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a členy výboru oddílu;

d. volit delegáty na jednání SD TJ;

e. schválit:

i. zprávu o činnosti oddílu;

ii. výsledek hospodaření a rozpočet oddílu;

f. stanovit hlavní směry činnosti oddílu pro příští období.

34. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu. Je tvořen předsedou oddílu, místopředsedou oddílu a alespoň jedním dalším členem. Výbor oddílu řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně; schůzi výboru svolává předseda oddílu nebo pověřený člen výboru. Výbor oddílu rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do pravomoci jiného orgánu.

35. Za oddíl jedná předseda oddílu nebo místopředseda oddílu a dále pak členové výboru na základě zmocnění.

VII. Orgány TJ

36. Orgány TJ jsou:

a. Shromáždění delegátů TJ (dále jen SD TJ);

b. Správní rada;

c. Kontrolní komise.

37. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem TJ – tvoří jej delegáti jednotlivých oddílů zvolení členskými schůzemi a delegáti členských právnických osob. Počet delegátů pro jednotlivé oddíly je stanoven podle klíče 1 delegát za každých 30 i započatých členů bez rozdílu druhu členství. Členská právnická osoba má mandát 1 delegáta. Zasedání SD TJ má právo se kromě delegátů zúčastnit každý další člen TJ s hlasem poradním.

38. SD TJ svolává nejméně 1 x ročně Správní rada. Správní rada svolá zasedání SD TJ vždy, pokud k tomu dá podnět alespoň 1/3 oddílů nebo Kontrolní komise. Nesvolá-li Správní rada zasedání SD TJ do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal svolat zasedání SD TJ sám. Náležitosti pozvánky upravuje Organizační řád TJ.

39. Ten, kdo zasedání svolal, může jej také odvolat nebo odložit, a to stejným způsobem, jakým bylo zasedání svoláno – je-li zasedání svoláno z podnětu dle předchozího článku, pak může být odvoláno nebo odloženo jen se souhlasem toho, kdo dal podnět k jeho svolání.

40. SD TJ je oprávněno rozhodovat o všech otázkách TJ. SD TJ má výhradní pravomoc:

a. rozhodnout o:

i. názvu, sídle a symbolice TJ;

ii. přijetí a změnách stanov TJ;

iii. přijetí a změnách Organizačního řádu TJ;

iv. ustavení nového oddílu a zrušení existujícího oddílu;

v. účasti v jiných právnických osobách;

vi. zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání;

b. určit počet členů Správní rady a Kontrolní komise;

c. volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a členy Správní rady a Kontrolní komise;

d. schválit:

i. výši členských příspěvků;

ii. zprávu o hospodaření a stavu majetku TJ;

iii. řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty;

iv. výroční zprávu TJ;

v. rozpočet TJ, včetně rozdělení společných zdrojů;

vi. zprávu Kontrolní komise o její činnosti;

e. stanovit hlavní směry činnosti TJ pro příští období.

41. Správní rada je výkonným a statutárním orgánem TJ. Je tvořena předsedou TJ, místopředsedou TJ a alespoň jedním dalším členem. Správní rada řídí činnost TJ mezi SD TJ. Správní rada se schází podle potřeby, minimálně 4x ročně; schůzi Správní rady svolává předseda TJ nebo pověřený člen Správní rady TJ. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech TJ, které nespadají do výlučné pravomoci jiného orgánu.

42. Správní rada je povinna rozhodnutí se zásadním vlivem na oddíly či TJ jako celek konzultovat se zástupci oddílů před přijetím usnesení, nebrání-li tomu např. nebezpečí z prodlení.

43. Nejsou-li do uplynutí funkčního období Správní rady zvoleni noví členové, nebo není-li obnoven mandát stávajících členů, zůstávají stávající členové Správní rady ve svých funkcích ještě 60 dnů, ve kterých musejí být nahrazeni dle rozhodnutí SD TJ.

44. Členům Správní rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna, o jejíž výši rozhodne SD TJ. SD TJ může zmocnit Kontrolní komisi, aby v odůvodněných případech rozhodla o změnách v odměňování členů Správní rady.

45. Kontrolní komise je kontrolním orgánem TJ. Je tvořena předsedou, místopředsedou a alespoň jedním dalším členem. Člen Kontrolní komise nesmí být zároveň členem Správní rady. Kontrolní komise provádí kontrolní a dohledovou činnost v rámci TJ. Kontrolní komise zejména:

a. dohlíží na:

i. plnění usnesení SD TJ;

ii. řádné vedení záležitostí TJ;

iii. soulad činnosti TJ se stanovami, vnitřními předpisy a právními normami;

iv. čerpání dotací;

v. nakládání s majetkem TJ;

b. provádí revizi hospodaření TJ;

c. přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku či ztráty.

46. Kontrolní komise je nezávislá a ze své činnosti se odpovídá SD TJ. Má právo navrhnout odstranění jakéhokoliv nedostatku. Své návrhy předkládá Správní radě nebo SD TJ.

47. Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do smluv, dokladů a všech dokumentů TJ a požadovat od orgánů TJ předložení všech dokumentů a záznamů nezbytných pro výkon kontrolní činnosti.

48. Odstoupí-li některý člen Kontrolní komise z funkce v průběhu funkčního období, mohou zbývající členové provést doplnění kooptací – ta však podléhá schválení na nejbližším zasedání SD TJ.

VIII. Majetek a hospodaření TJ

49. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k nemovitému majetku rozhoduje SD TJ. O ostatním nakládání a dispozicích s majetkem rozhoduje Správní rada.

50. Zásady hospodaření a nakládání s majetkem jsou vymezeny interní směrnicí, kterou schvaluje Správní rada.

IX. Právní subjektivita

51. Statutárním orgánem TJ je Správní rada, za kterou jedná předseda TJ nebo člen zmocněný předsedou TJ nebo usnesením Správní rady. Je-li TJ v jednání zastoupena jiným způsobem, než který je zapsán do veřejného rejstříku, musí se zastupující řídit rozhodnutím Správní rady.

52. V běžném obchodním styku a při zajištění běžného chodu jednotlivých oddílů, mohou běžné provozní záležitosti zajišťovat i další pověřené osoby, a to v návaznosti na organizační a podpisový řád TJ.

X. Přechodná a závěrečná ustanovení

53. Stanovy byly schváleny SD TJ dne 24. 05. 2023.

54. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku. Stejným dnem pozbývají platnosti stanovy TJ schválené SD TJ dne 23. 04. 2014 a upravené SD TJ dne 09. 03. 2016.

55. Nabytí platnosti a účinnosti nových stanov nijak nekrátí funkční období orgánů zvolených dle předchozích stanov.

56. Výklad těchto stanov provádí Správní rada TJ.