Mise a Vize TJ SLAVIA Kroměříž z.s.

Mise TJ SLAVIA Kroměříž z.s.

Posláním TJ je především organizování sportovní a tělovýchovné činnosti svých členů. TJ ve své činnosti navazuje na tradice spolkové tělovýchovy ve městě i regionu.

TJ provozuje sportovní a tělovýchovnou činnost na všech úrovních – od úrovně rekreační po úroveň vrcholovou. Důraz ve své činnosti klade zejména na děti a mládež a jejich výchovu ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času. Ve sportovní činnosti vidí prostředek prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů, jako jsou šikana, rasismus, xenofobie, drogová závislost apod.

TJ usiluje o to, aby její činnost byla maximálně veřejně prospěšná. Snaží se svou činností rovněž napomáhat rozvoji veřejného života.

Vize TJ SLAVIA Kroměříž z.s.

TJ chce být organizací se širokou členskou základnou, zejména v oblasti mládeže. Mládeži jsou poskytovány dostatečné a kvalifikované trenérské kapacity, dbá se na kamarádský duch mezi mládeží. Členové TJ se dle svého zájmu a schopností v maximální míře účastní soutěží, kde dosahují dobrých výsledků, jiní se věnují pouze rekreačnímu sportu. Členové i oddíly mají rovnoprávné podmínky, členové důvěřují TJ. Po dosažení dospělosti se mnoho z nich zapojuje do trenérské či organizační činnosti zejména v TJ, ale i v příslušných sportovních svazech.

TJ usiluje o to, aby byla širokou veřejností vnímána jako důvěryhodná organizace. Dále aby byla maximálně otevřenou a transparentní organizací, a to zejména ke svým členům. Členové TJ mohou nahlížet do všech dokumentů TJ, pokud neobsahují citlivé údaje.