Stanovy TJ SLAVIA Kroměříž z. s. platné do roku 2023

I.

Základní ustanovení

 1. TJ SLAVIA Kroměříž z. s. (dále jen TJ) je samosprávným a dobrovolným, svazkem fyzických a právnických osob, které se v TJ sdružují prostřednictvím jednotlivých oddílů za účelem naplňování společných zájmů a to v souladu s principy spolkové činnosti, upravené ustanovením §§ 214 až 302, zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Sídlem TJ je Kotojedská č. p. 2590, 767 01 Kroměříž.
 3. TJ se může, na základě vlastní a svobodné vůle, stát sdruženým subjektem v jiných spolcích či jiných právnických osobách.
 4. TJ rozvíjí svoji činnost na demokratických zásadách a v souladu s právními předpisy České republiky.
 5. TJ ve své činnosti navazuje na tradice spolkové tělovýchovy ve městě i regionu.

II.

Poslání a cíle TJ

 1. Hlavní činnost:
  Hlavní činnost TJ je zaměřena na plnění poslání veřejné prospěšnosti ve smyslu § 146 a 147, zákona č. 89/2012 Sb., s cílem získat statut veřejně prospěšné právnické osoby. K dosažení tohoto cíle se TJ v rámci hlavní činnosti soustředí na hospodárné využívání svého jmění k veřejně prospěšnému účelu a to prostřednictvím:

  1. organizováním sportovní činnosti v rámci zapojení členů do sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit a vytvářením podmínek pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na všech úrovních,
  2. vytvářením široké a rozmanité nabídky aktivního využití volného času dětí a mládeže zaměřené na prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů s cílem přispět ke zmírnění následků spojených s výskytem jednotlivých sociálně patologických jevů, jako např. kriminalita dětí a mládeže, šikana, rasismus, xenofobie apod.,
  3. organizováním tělovýchovného, sportovního a kulturního vyžití dětí, mládeže a občanů
   města, s cílem
   napomoci rozvoji veřejného života, kultury a zdraví ve městě,
  4. vytvářením rovnoprávných podmínek pro všechny subjekty, v TJ sdružené,
  5. vytvářením ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, jakož i prostřednictvím zdrojů, získaných formou finanční či materiální podpory z veřejných rozpočtů,
  6. hájení zájmů svých členů a jednotlivých oddílů uvnitř i navenek, a to i ve formě spolupráce se státními orgány, orgány samosprávy, sportovními svazy i dalšími subjekty a jednotlivci,
  7. budováním, provozováním a udržováním tělovýchovných, sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá.
  8. zabezpečením výchovy, výuky dovedností a rozvojem sportovní výkonnosti svých členů, a to i prostřednictvím zdrojů získaných úhradou nákladů spojených s výchovou členů v případech, kdy člen TJ přestoupí do jiného sportovního klubu.
 2. Vedlejší hospodářská činnost:
  Vedle hlavní činnosti může TJ vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a to za podmínky, že získané zdroje budou použity k podpoře hlavní činnosti, případně budou plynout z hospodářského využití majetku TJ.

III.
Členství v TJ

 1. Členy TJ mohou být:
  1. Fyzické osoby – jednotlivci, u kterých se členství váže na osobu člena
  2. Právnické osoby, kterou vždy zastupuje její statutární orgán nebo osoba, kterou tím statutární orgán pověří
 2. Druhy členství:
  1. Členství typu „A“ – je vyhrazeno fyzickým osobám od dovršení 18 let věku a osobám právnickým, které budou přijaty za základního člena TJ,
  2. Členství typu „B“ – je vyhrazeno fyzickým osobám mladším 18 let a právnickým osobám, které budou přijaty za přidruženého člena TJ
  3. Čestné členství – je z rozhodnutí Správní rady udělováno ve výjimečných případech osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj TJ,

  S členstvím typu „A“ jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Členové s členstvím typu „B“ a čestní členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání nejvyššího orgánu TJ a na členské schůzi oddílu, pokud výbor oddílu nerozhodne dle článku V., odst. 6 jinak. Postavení členů v jednotlivých oddílech upravuje Organizační řád TJ.

 3. Členství v TJ vzniká na základě svobodné vůle uchazeče o členství a to schválením jeho přihlášky za člena TJ v příslušném orgánu TJ. Každý, kdo se uchází o členství v TJ, projevuje tím vůli být vázán stanovami TJ, respektovat rozhodnutí orgánů TJ a dodržovat společná pravidla a vnitřní předpisy TJ. O přijetí za člena rozhoduje:
  1. u fyzických osob – výbor oddílu, do kterého se uchazeč o členství hlásí
  2. u právnických osob – Správní rada TJ
 4. V souladu s § 236, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i v zájmu informační povinnosti pro potřebu čerpání veřejné podpory, vede TJ seznam členů a to dle jednotlivých druhů a dle příslušnosti k jednotlivým oddílům. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí dle podkladů dodaných jednotlivými oddíly Správní rada TJ. Seznam členů bude zpřístupněn jen pro potřebu čerpání dotací a veřejné podpory, nebo v rámci požadovaných údajů pro kontrolní orgány. Seznam členů je na požádání přístupný všem členům TJ – do seznamu mohou členové TJ nahlížet na základě žádosti, podané předsedovi Správní rady. Jiným způsobem seznam členů TJ zpřístupnit nelze.
 5. Členství v TJ zaniká:
  1. Vystoupením na žádost člena,
  2. Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, zejména v případě neuhrazení členského příspěvku v případě, že člen tento neuhradí ani v dodatečné lhůtě, stanovené výzvou k úhradě. O vyškrtnutí rozhoduje Výbor oddílu, ve kterém je člen registrován,
  3. Vyloučením pro závažné provinění, neslučitelné s členstvím v TJ, o kterém rozhodne Správní rada TJ. V takovém případě může člen do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení podat písemný návrh, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise TJ,
  4. Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  5. Zánikem TJ – dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím správního orgánu o zrušení TJ.

IV.

Práva a povinnosti členů TJ

 1. Členové TJ SLAVIA mají zejména tato práva:
  1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného a společenského dění, jak v rámci svého oddílu, tak i v rámci TJ jako celku a to za podmínek dle Stanov TJ, při respektování soutěžních řádů a předpisů pro účast v soutěžích jednotlivých sportovních svazů,
  2. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství v TJ vyplývají,
  3. uplatňovat své vlastní názory, náměty a kritiku a to podle povahy buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ,
  4. účastnit se přímo nebo prostřednictvím svých zástupců jednání SD TJ,
  5. účastnit se vytváření orgánů TJ navrhováním, případně volbou kandidátů do orgánů TJ,
  6. být informováni o činnosti TJ, o stavu jejího hospodaření a vyjadřovat se k nim,
  7. být voleni do orgánů oddílu a TJ po dosažení věku 18 let,
  8. využívat sportoviště TJ v souladu s provozními řády,
 2. Členové TJ SLAVIA mají zejména tyto povinnosti:
  1. svou činností přispívat k rozvoji sportu a tělovýchovy, popularizovat jej mezi dětmi a mládeží a získávat nové členy ke sportovní činnosti v TJ,
  2. podílet se na reprezentaci TJ a tuto plně podporovat,
  3. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen,
  4. dodržovat stanovy a další předpisy TJ, respektovat rozhodnutí a plnit usnesení orgánů TJ
  5. řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho činností v TJ, o jejichž formě a výši rozhodl příslušný orgán dle Stanov TJ,
  6. šetřit, chránit a zvelebovat majetek TJ, který slouží k zabezpečení její činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ,
  7. dodržovat Antidopingovou chartu a předpisy související s bojem proti dopingu vyplývající z členství ČUS a v Českém olympijském výboru.

V.

Organizační výstavba TJ

 1. V rámci vnitřního členění působí v TJ jednotlivé oddíly – oddíl je základní organizační článek TJ a není schopen samostatného právního jednání. Oddíl se ustavuje zpravidla tak, že jeho členy jsou zájemci o určitý druh sportu, sportovní odvětví či aktivitu.
 2. O ustavení, rozpuštění oddílu rozhoduje shromáždění delegátů TJ. Ve své činnosti je oddíl povinen dodržovat stanovy TJ, plnit závazky a úkoly vyplývající z vnitřních předpisů a směrnic a z rozhodnutí orgánů TJ.
 3. Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, přičemž:
  1. udržuje tělovýchovné a sportovní zařízení, které ke své činnosti využívá a s péčí řádného hospodáře se stará o majetek oddílu,
  2. vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost svých členů,
  3. organizuje sportovní soutěže,
  4. další působnost oddílu může na základě žádosti výboru oddílu vymezit SD TJ.
 4. Jednotlivé oddíly si sami organizují a řídí svoji sportovní činnost a zabezpečují péči o své členy. Oddíly dbají na plnění práv a povinností svých členů. Oddíly bez zbytečného odkladu hlásí přijmutí nových členů či zánik členství dosavadních členů Správní radě. Správní rada je povinna oddílu na požádání bezodkladně poskytnout seznam jeho členů.
 5. Orgány oddílu jsou:
  1. Členská schůze oddílu
  2. Výbor oddílu
 6. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu – tvoří ji všichni členové oddílu s členstvím typu „A“, případně další členové, o jejichž mandátu s hlasem rozhodujícím rozhodne Členská schůze oddílu. Členskou schůzi svolává nejméně 1 x ročně Výbor oddílu. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti většiny svých členů, přičemž k platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Nesejde-li se členská schůze oddílu ani opakovaně (napodruhé) v usnášeníschopném stavu, koná se do 30 minut mimořádná členská schůze s přítomnými účastníky.
 7. Pokud výbor oddílu přestane fungovat, nebo nejedná v souladu s ustanovením odst. 6., může členskou schůzi oddílu svolat Správní rada TJ.
 8. Členská schůze oddílu je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům TJ a to zejména:
  1. volí a odvolává členy výboru oddílu v minimálním počtu tří členů,
  2. volí delegáty na jednání SD TJ,
  3. rozhoduje o názvu a symbolice oddílu,
  4. projednává zprávu o činnosti oddílu,
  5. projednává a schvaluje výsledek hospodaření a rozpočet oddílu,
  6. rozhoduje o vystoupení z TJ,
  7. rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí a to za podmínky, že tyto otázky nejsou svěřeny do kompetence jiného orgánu TJ.
 9. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, který má alespoň 3 členy. Výbor oddílu řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně; schůzi výboru svolává předseda oddílu nebo pověřený člen výboru. Výbor oddílu zejména:
  1. projednává přihlášky fyzických osob a rozhoduje o jejich přijetí za člena TJ,
  2. volí a odvolává předsedu oddílu (případně místopředsedu oddílu) ze svých členů,
  3. zabezpečuje usnesení členské schůze,
  4. jednou ročně předkládá členské schůzi oddílu zprávu o činnosti oddílu,
  5. zajišťuje hospodaření oddílu v souladu se schváleným rozpočtem TJ a předkládá rozpočet oddílu a zprávu o hospodaření členské schůzi a Správní radě,
  6. stanovuje výši oddílových příspěvků a způsob jejich výběru, pokud si to nevyhradí členská schůze oddílu,
  7. rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze.
 10. Za oddíl jedná předseda oddílu nebo místopředseda oddílu a dále pak členové výboru na základě zmocnění.
 11. Právnické osoby s vlastní právní subjektivitou mohou v TJ působit jako řádní členové s členstvím typu „A nebo „B“ s tím, že je při jednání v TJ zastupuje jejich oprávněný zástupce, případně jiná osoba, kterou tím právnická osoba pověří.
 12. Právnické osoby sdružené v TJ jako její člen odvádějí členské příspěvky souhrnně za všechny své členy, s výjimkou sportovců z jiných sportovních organizací, kteří využívají sportovišť TJ v režimu hostování. Toto hostování je třeba doložit patřičným dokladem.

VI.

Orgány TJ

 1. Orgány TJ jsou:
  1. Shromáždění delegátů TJ (dále jen SD TJ),
  2. Správní rada,
  3. Kontrolní komise,
 1. Shromáždění delegátů

  1. Nejvyšším orgánem TJ je SD TJ složené ze zástupců členské základny sdružených oddílů. Na jednání SD TJ vysílá každý oddíl delegáty s hlasem rozhodujícím volené členskou schůzí oddílu, jejichž počet je stanoven podle klíče jeden delegát za každých 30 i započatých členů bez rozdílu druhu členství v příslušném oddílu. Mandát delegáta s hlasem rozhodujícím má také každá právnická osoba s členstvím typu „A“. Jednání SD TJ se vždy účastní s hlasem poradním členové Správní rady a Kontrolní komise TJ.
  2. Zasedání SD TJ svolává Správní rada a to nejméně 1 x ročně. Správní rada svolá zasedání SD TJ vždy, pokud k tomu dá podnět alespoň 1/3 oddílů nebo Kontrolní komise. Nesvolá-li Správní rada zasedání SD TJ do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal svolat zasedání SD TJ sám.
  3. Zasedání SD TJ je nezbytné svolat písemnou pozvánkou, doručenou zástupcům sdružených oddílů a zástupcům právnických osob, předsedovi Správní rady a předsedovi Kontrolní komise ve lhůtě 15 dnů před termínem zasedání SD TJ. Součástí pozvánky je, kromě místa a času zasedání, také návrh programu. Ten kdo zasedání svolal, může jej také odvolat nebo odložit, a to stejným způsobem, jakým bylo zasedání svoláno – je-li zasedání svoláno z podnětu dle ods. 3., pak může být odvoláno nebo odloženo jen se souhlasem toho, kdo dal podnět k jeho svolání.
  4. Zasedání SD TJ má právo se zúčastnit každý člen TJ – pokud nemá mandát delegáta s hlasem rozhodujícím, může se jednání účastnit s hlasem poradním s cílem získat informace o činnosti TJ, případně uplatnit své právo na podávání podnětů či požadovat informaci o činnosti TJ.
  5. Zasedání SD TJ je schopno se usnášet za účasti většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. Zasedání přijímá rozhodnutí většinovou vůlí přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, pří splnění podmínky usnášení schopnosti SD TJ.
  6. Vlastní průběh zasedání SD TJ je upraven jednacím řádem, který schvaluje SD TJ tak, aby respektoval obecnou úpravu dle zákona č. 89/2012 Sb.
  7. SD TJ zejména:
   1. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ,
   2. rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ,
   3. volí a odvolává členy Správní rady a Kontrolní komise; funkční období volených členů těchto orgánů je čtyřleté,
   4. rozhoduje o ustavení nového oddílu,
   5. rozhoduje o zrušení oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu s cílem a posláním TJ,
   6. projednává a schvaluje:
    • výši členských příspěvků
    • zprávu o hospodaření a stavu majetku TJ,
    • řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty
    • výroční zprávu TJ,
    • rozpočet TJ, včetně rozdělení společných zdrojů,
    • zprávu Kontrolní komise o její činnosti,
   7. schvaluje poskytnutí odměn za výkon funkce členům Správní rady,
   8. stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období,
   9. schvaluje a vydává Organizační řád,
   10. schvaluje účast TJ v jiných spolcích či korporacích,
   11. rozhoduje o zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání.
  8. Správní rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání SD TJ a to nejpozději do 30 dnů od jeho konání. Součástí zápisu musí být datum jeho konání, program jednání, dále soupis přijatých usnesení, včetně výsledku hlasování o jejich přijetí, výsledky voleb i ostatní přijatá rozhodnutí SD TJ. Přílohou zápisu je prezenční listina delegátů a hostů. Zápis musí být uložen v originále s podpisy zapisovatele a alespoň jednoho ověřovatele. Spolu se zápisem z jednání jsou zakládány také písemné verze zpráv, které byly na jednání projednány či schváleny.
 2. Správní rada

  1. Statutárním orgánem TJ je Správní rada, která řídí činnost TJ v souladu se zákony a těmito Stanovami. Členy Správní rady jsou:
   • Předseda TJ
   • Místopředseda TJ
   • Členové Správní rady, jejichž počet stanoví svým usnesením SD TJ
  2. Předsedu, místopředsedu a členy Správní rady volí a odvolává SD TJ. Funkční období je čtyřleté. Nejsou-li do uplynutí funkčního období zvoleni noví členové, nebo není-li obnoven mandát stávajících členů, zůstávají stávající členové Správní rady ve svých funkcích ještě 60 dnů, ve kterých musejí být nahrazeni dle rozhodnutí SD TJ. Nemá-li Správní rada dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, uplatní se postup podle § 165, odst. (1), zákona č. 89/2012 Sb.
  3. Členové Správní rady jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu a v zájmu plnění poslání a cílů TJ. Jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Správní rady. Členové Správní rady mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce ve Správní radě.
  4. Správní rada zabezpečuje plnění úkolů TJ a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci SD TJ nebo si je SD TJ nevyhradí svým usnesením. Správní rada zejména:
   1. zabezpečuje plnění usnesení SD TJ,
   2. organizuje a řídí činnost TJ; v rámci toho zajišťuje řádné vedení účetní evidence, předkládá SD TJ ke schválení řádnou či mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. Zajišťuje také další úkoly, spojené s činností TJ vymezené v organizačním řádu TJ, jakož i plnění všech povinností, které se na TJ vztahují jako na účetní jednotku a nositele ostatních zákonných povinností,
   3. schvaluje a vydává interní předpisy a směrnice, ve kterých upraví interní otázky a vztahy TJ a provádí jejich aktualizace,
   4. připravuje podklady pro zasedání SD TJ, a to zejména:
    • zprávu o činnosti Správní rady za uplynulé období,
    • zprávu o hospodaření a stavu majetku TJ
    • výroční zprávu TJ,
    • návrh rozpočtu,
    • návrh na stanovení hlavního směru činnosti,
    • návrhy na případné rozdělení dotací a příspěvků od státu, samosprávy, ČUS a jiných organizací,
   5. dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku TJ a rozhoduje o nakládání s ním,
   6. zajišťuje zápis zákonem předepsaných údajů do veřejného rejstříku, včetně vložení předepsaných dokumentů do sbírky listin
   7. rozhoduje o přijetí právnických osob za člena TJ,
   8. zajišťuje operativní spolupráci s orgány místní samosprávy, s provozovateli sportovišť, která TJ užívá i s ostatními TJ, či jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
   9. zpřístupňuje žadatelům seznam členů TJ.
  5. Správní rada se schází dle vlastního plánu činnosti a podle potřeb TJ. Pro zabezpečení svého jednání si Správní rada schválí svůj jednací řád.
  6. Správní rada jedná ve sboru a je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení Správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, může Správní rada rozhodnout i mimo zasedání způsobem per rolam; podmínkou přijetí rozhodnutí je však souhlas všech členů Správní rady s rozhodnutím s tím, že výsledek rozhodnutí bude zaznamenán v zápisu z nejbližšího zasedání Správní rady.
  7. Členům Správní rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna, o jejíž výši rozhodne SD TJ. SD TJ může zmocnit Kontrolní komisi, aby v odůvodněných případech rozhodla o změnách v odměňování členů Správní rady.
 3. Kontrolní komise

  1. Kontrolní komise dohlíží na plnění usnesení SD TJ, jakož i na to, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ svoji činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a právními normami. Kontrolní komise dále provádí revizi hospodaření TJ, přezkum účetní závěrky, kontrolu čerpání dotací a nakládání s majetkem TJ. V rámci své působnosti má Kontrolní komise nebo jí pověřený člen právo nahlížet do smluv, dokladů a všech dokumentů TJ a požadovat od Správní rady, případně od členů dalších orgánů TJ předložení všech dokladů a záznamů, které jsou nezbytné pro výkon kontrolní činnosti.
  2. Kontrolní komise přezkoumává řádnou, mimořádnou či mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření na zasedání SD TJ.
  3. Kontrolní komise nezasahuje do působnosti Správní rady – je nezávislá a ze své činnosti se odpovídá SD TJ. Má právo navrhnout odstranění jakéhokoliv nedostatku. Své návrhy předkládá Správní radě, případně na zasedání SD TJ, kde podává zprávu o své kontrolní činnosti.
  4. Počet členů kontrolní komise stanoví SD TJ, která je i volí a odvolává. Funkční období Kontrolní komise je čtyřleté – zvolení členové si ze svého středu volí a odvolávají předsedu Kontrolní komise. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu – Správní radě. Odstoupí-li některý člen Kontrolní komise z funkce v průběhu funkčního období, mohou zbývající členové provést doplnění kooptací – ta však podléhá schválení na nejbližším zasedání SD TJ.
  5. Kontrolní komise se ve své činnosti řídí vlastním plánem práce a jedná dle vlastního jednacího řádu. K provedení kontroly nebo revize specifických oblastí si může Kontrolní komise přizvat odborníky – nečleny komise.
  6. Kontrolní komise jedná a jednotlivá rozhodnutí formou usnesení přijímá ve sboru, většinovou vůlí přítomných členů, při dodržení podmínky většinové účasti členů Kontrolní komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

VII.

Majetek a hospodaření TJ

 1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
  1. příspěvky členů TJ
  2. příjmy (výnosy) dosahované v souvislosti s hlavní činností TJ, zejména v souvislosti s organizováním sportovní a zájmové činnosti,
  3. příspěvky a dotace od sportovních svazů,
  4. státní podpora a dotace od územní samosprávy,
  5. dary od fyzických i právnických osob,
  6. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti,
 2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Správní rada. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje SD TJ.
 3. Zásady hospodaření a nakládání s majetkem jsou vymezeny interní směrnicí, kterou schvaluje Správní rada.

VIII.

Právní subjektivita

 1. TJ je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, sdružených ve smyslu oddílu 2, pododdílu 2, zákona č. 89/2012 Sb. do spolku.
 2. Statutárním orgánem TJ je Správní rada, za kterou jedná předseda TJ nebo jím zmocněný člen. Je-li TJ v jednání zastoupena jiným způsobem, než který je zapsán do veřejného rejstříku, musí se zastupující řídit rozhodnutím Správní rady.
 3. V písemném styku platí pro jednání a podepisování za TJ ustanovení § 161, zákona č. 89/2012 Sb.
 4. V běžném obchodním styku a při zajištění běžného chodu jednotlivých oddílů, mohou běžné provozní záležitosti zajišťovat i další pověřené osoby a to v návaznosti na organizační a podpisový řád TJ.

IX.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Stanovy byly projednány v jednotlivých oddílech a poté schváleny SD TJ dne 23. 04. 2014. Stanovy byly upraveny SD TJ dne 09. 03. 2016.
 2. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku. Stejným dnem pozbývají platnosti stanovy TJ ze dne 27. 06. 2002.
 3. Výklad těchto stanov provádí Správní rada TJ.