Přihláška

Pro přihlášení do TJ prosím kontaktujte oddíl, který se zabývá Vaším sportem. V případě, že takový oddíl v TJ dosud není, je možno kontaktovat Správní radu TJ.

Formulář přihlášky

Pro urychlení přihlašovacího procesu můžete vyplnit formulář přihlášky:

Veškeré údaje v přihlášce je nutno uvádět přesně! Dle osobních dokumentů apod. Chyby při vedení členské základny postihují TJ např. při žádostech o dotace a TJ má tak méně peněz na sportování svých členů!

Podpisem přihlášky souhlasí přihlašovaná osoba (případně její zákonný zástupce) se zpracováním osobních údajů všemi způsoby uvedenými v dokumentu níže.


Informace o zpracování osobních údajů v TJ SLAVIA Kroměříž z.s.

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

TJ SLAVIA Kroměříž z.s.

(dále jen správce)

je povinna na základě §3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat u svých členů/členek:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizinců/cizinek také adresu místa, kde se převážně zdržuje, a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostmi o dotace, vyřizováním pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS správce zpracovává a uchovává osobní údaje svých členů/členek dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy člen(ka) přestane vykonávat činnost, pro kterou je správcem evidován/a.

Osoba, která odmítne poskytnout výše zmíněné osobní údaje, se nemůže stát členem/členkou správce.

Správce dále zpracovává u svých členů/členek:

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky

za účelem

Mimo to správce zpracovává u svých členů/členek tyto údaje, které jsou členové/členky povinni/povinny poskytnout:

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,
 3. rodné číslo,
 4. další údaje nezbytné pro sportovní činnost členů/členek

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Správce osobní údaje zpracovává a uchovává po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy člen(ka) přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován(a)).

Správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům:

za účelem

Členové/členky správce mají právo: